Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

Badania sprawozdań finansowych są procesem, który zajmuje się uwiarygodnieniem wszelkich informacji, głownie tych finansowych. Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa całego obrotu gospodarczego. Art. 65 ust. 1, ustawa zawarta dnia 29 września 1994 roku wnioskuje, że cele badania sprawozdań finansowychSprawozdania finansowe małych i dużych jednostek w dzisiejszych czasach jest obowiązkiem, który dotyczy każdego pracodawcy. Audyt sprawozdania finansowego przeprowadzany jest przez biegłego rewidenta. Po skończonym audycie, każdy rewident powinien wyrazić pisemną opinię wraz z przygotowaniem raportu o tym, czy badanie sprawozdania finansowego jest zgodne z zasadami i przepisami prawnymi. Audyt sprawozdań finansowych określa także, czy w sposób rzetelny i prawidłowy przedstawiane są sytuacje majątkowe i finansowe w badanym przedsiębiorstwie. Zatem głównymi zadaniami osoby zajmującej się badaniem sprawozdania finansowego małych i dużych jednostek jest przygotowanie opinii, w której stwierdzi się, czy sprawozdania finansowe są zgodne z księgami rachunkowymi, a także czy nie ma w nich żadnych nieprawidłowości. Informacje zawarte w takiego typu sprawozdaniach powinny być wiarygodne, przejrzyste oraz jasne. Jeśli nasze sprawozdanie będzie posiadało jakiekolwiek nieprawidłowości lub nie dotrzymamy odgórnie wyznaczonych terminów, istnieje możliwość, że zostanie nałożona kara grzywny.

Kogo obejmuje przeprowadzenie sprawozdań finansowych?

Aktualnym przepisem art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości dotyczącym badaniu sprawozdań finansowych podlegają następujące podmioty takie jak: banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, kasy spółdzielcze zajmujące się oszczędnościami i kredytami, przedsiębiorstwa działające zgodnie z przepisami o obrocie papierami wartościowymi oraz funduszu inwestycyjnego. Audyt sprawozdań finansowych należy wykonać także w jednostkach, które funkcjonują zgodnie z przepisami o organizacji oraz funkcjonowaniem funduszu emerytalnego.

Sprawozdania finansowe

Etapy badania sprawozdania finansowego

Audyt sprawozdania finansowego odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy etap tego badania obejmuje przeprowadzanie badań ewidencji jednostki, sprawdzenie rzetelności i wiarygodności stosowanych procedur, kontrolę związaną z przepisami i normami prawnymi, a także przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich dostępnych składników majątkowych. W praktyce do drugiego etapu badania tego typu sprawozdania zalicza się takie czynności działania jak: monitorowanie oraz kontrola prawidłowości wyceny aktywów oraz pasywów na dzień bilansowy, a także przygotowanie oświadczenia zawierające ustalone wyniki finansowe za cały rok obrotowy. Ważnym działaniem w tym etapie jest także, sprawdzenie realności i kompletności informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych.

Elementy składowe sprawozdania finansowego

Sprawozdania finansowe muszą spełniać wszystkie formalne warunki, czyli powinny zawierać podstawowe informacje badanej jednostki takie jak pełna nazwa przedsiębiorstwa oraz adres. Sprawozdanie składa się z rachunków zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, bilans roku obrotowego, sprawozdania dotyczące wydatków oraz przepływów pieniężnych. Każde sprawozdanie musi być przygotowane w sposób zrozumiały, przejrzysty, bez jakichkolwiek nieprawidłowości, cechujące się kompletnością wszystkich dokumentów.