Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

Do końca listopada w Urzędzie Miasta można składać wnioski o przyznanie stypendium artystycznego na rok 2020. Stypendium przyznawane jest osobom szczególnie utalentowanym, reprezentującym wysoki poziom artystyczny, jako wyraz uznania dla osiągnięć, a także jako forma wsparcia dalszego rozwoju artystycznego artystów, twórców kultury i sztuki.

Stypendium przyznawane jest w jednej z następujących dziedzin: sztuki plastyczne, teatr i sztuka estradowa, muzyka i taniec, śpiew, literatura, film, fotografia, organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta Ełku.

Kryteria do spełnienia. Stypendium może otrzymać osoba, która:

  • działa w obszarze kultury na terenie miasta Ełku,
  • podjęła lub kontynuuje edukację artystyczną, studia artystyczne lub w inny sposób doskonali warsztat artystyczny,
  • brała udział (stosownie do swego poziomu edukacji) w koncertach, wystawach indywidualnych i zbiorowych, przeglądach, konkursach, festiwalach, turniejach, olimpiadach artystycznych i tym podobnych wydarzeniach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, uzyskując w nich znaczące wyniki,
  • zaprezentuje efekt swoich działań związanych z realizacją programu stypendium mieszkańcom miasta Ełku w formie określonej w umowie stypendialnej,
  • cechuje się nienaganną postawą.

Pod uwagę brany jest dorobek twórczy i artystyczny, który obejmuje trzy ostatnie lata twórczości.
W roku 2019 stypendia przyznano 14 osobom.

UWAGA przypominamy o:
  • obowiązku złożenia rekomendacji, którą wystawia wnioskodawcy osoba o znaczącym dorobku w dziedzinie kultury i sztuki,
  • wzór wniosku o przyznanie stypendium wymaga m.in. szczegółowego opisu programu stypendialnego (min. 1500 znaków), co umożliwi weryfikację zasadności finansowego wsparcia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i sztuki.

Więcej informacji na temat zasad przyznawania stypendiów artystycznych oraz wzory wniosków można uzyskać w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku pod nr tel. 87 732 62 74 lub w pokoju nr 374 oraz na stronie www.elk.pl i na: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/procedury/11/144/Stypendia_artystyczne_Prezydenta_Miasta_Elku/