Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

Miejski Żłobek nr 1 w Ełku od 29 marca funkcjonuje w ograniczonym zakresie. W związku z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, w dniach od 27 marca do 11 kwietnia 2021 r. na terenie całego kraju wprowadzono ograniczenia dotyczące sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w celu przeciwdziałania COVID-19.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021r., Miejski Żłobek nr 1 w Ełku od dnia 29 marca 2021 roku, opieką obejmie dzieci rodziców, którzy:

1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

5) wykonują działania ratownicze,

6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Żłobek zapewni dzieciom opiekę oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne na wniosek rodziców, złożony w Żłobku wraz z zaświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie.

Więcej na: https://zlobek1.bip.elk.pl/28/23/czasowe-ograniczenia-funkcjonowania-zlobka-od-29-marca-2021-r