Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

Prezydent Miasta Ełku ogłasza kolejny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Ogrodowej,
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 1732 o pow. 0,0837 ha, jako użytek gruntowy ”Bp” - zurbanizowane tereny niezabudowane, ujawnionej w księdze wieczystej nr OL1E/00013491/5 w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości, położonych w obrębie 2 miasta Ełk, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 1733, 1731, 1734 i 1311/1.
Opis nieruchomości: działka niezabudowana, niezagospodarowana, na działce znajdują się drzewa owocowe. Uzbrojenie w pasie drogowym ulicy Ogrodowej: sieć wodociągowa, elektroenergetyczna, gazowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa.
Brak planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który swoimi ustaleniami obejmowałby przedmiotową nieruchomość.
Zgodnie z zarządzeniem nr 194.2019 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 5 czerwca 2019 r. ww. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkownika wieczystego nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu 2 Ełk 2 nr: 1733, 1731, 1734 i 1311/1 (działka stanowi użytkowanie wieczyste Gminy Miasta Ełk od dnia 11 lutego 2020 r.).
Nieruchomość ze względu na cechy geometryczne, brak dostępu do drogi publicznej oraz brak odpowiedniego wyposażenia w infrastrukturę techniczną nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. Nieruchomość ta może podlegać zagospodarowaniu wraz z jedną z przyległych działek.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.
Nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 802).
Zgodnie z opisem rzeczoznawcy majątkowego: działka niezabudowana, niezagospodarowana, na działce znajdują się drzewa owocowe.
Uzbrojenie w pasie drogowym ulicy Ogrodowej: sieć wodociągowa, elektroenergetyczna, gazowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa.
 
Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów – 25.10.2019 r., 23.01.2020 r., 02.04.2020 r., 21.07.2020 r., 15.10.2020 r., 19.03.2021 r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 25.000,00 zł netto (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Wadium – 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto, w tym 23% podatku VAT.
 
UWAGA!
Przetarg odbędzie się w dniu 15.06.2021 r., o godz. 1000, w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4.
W przetargu ograniczonym mogą brać udział osoby, które:
1) są właścicielami lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych w Ełku w obrębie 2 miasta Ełk, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów nr: 1733, 1731, 1734.
2) wniosą wadium w terminie do dnia 08.06.2021 r.:
a) w pieniądzu na rachunek Urzędu Miasta Ełku Nr PKO Bank Polski 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538;
b) w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku (pokój nr 234).
3) nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Ełku, i złożą oświadczenie o niezaleganiu w opłatach: listownie, za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej bądź poprzez wrzucenie do skrzynki znajdującej się obok wejścia do Urzędu Miasta Ełku (niski parter), w terminie do dnia 08.06.2021 r.
4) Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.
5) Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie (I piętro) nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
6) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
7) Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
8) Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
9) Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
10) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
11) O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
12) Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
13) Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
14) Przed zawarciem umowy sprzedaży nabywca nieruchomości pokryje koszty: sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 200,00 zł (dwieście złotych), aktualizacja operatu szacunkowego w kwocie 100,00 zł (sto złotych), geodezyjne w kwocie 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych).
15) Sprzedający powiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia umowy sprzedaży oraz opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej, pokryje nabywca nieruchomości.
16) Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
17) Gminie Miastu Ełk przysługuje prawo pierwokupu na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. 1990 z późn. zm.).
18) Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
19) Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.
20) Koszty ewentualnego wznowienia znaków znaków granicznych ponosi nabywca.
  21) Zgodnie z art.152 Kodeksu cywilnego właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymaniu stałych znaków granicznych, koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.
  22) Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki wykona własnym staraniem na własny koszt, po uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami poszczególnych sieci.
  23) Ewentualna wycinka drzew i krzewów znajdujących się w obrębie nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie koszty z tym związane ponosi nabywca nieruchomości.
  24) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu.
   
  Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.
  Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku.
  Prezydent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.
  W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.
  Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
  W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Prezydent Miasta Ełku poda do publicznej wiadomości zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszając na tablicy ogłoszeń (pierwsze piętro) w Urzędzie Miasta Ełku na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
  Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Ełku, pok. 234 lub 236, tel. 87 732 62 32, 87 732 61 19, 87 732 62 36.
   
   
  ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
  Mirosław Hołubowicz