(link otworzy duże zdjęcie)

Zarząd Powiatu w Ełku działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247), a także art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Nr LVI/432/2006 Rady Powiatu w Ełku z dnia 30 sierpnia 2006 rok w sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych w powiecie ełckim, podaje do publicznej wiadomości informację o opracowanym projekcie „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Ełckiego na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych.

Z treścią „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Ełckiego na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029” wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko, można zapoznać się:

- w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Ełku - pokój nr 375 (II piętro) w godzinach 7:30-15:30,

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ełku,  www.bip.powiat.elk.pl w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty > Konsultacje społeczne”.

Uwagi i wnioski można składać na formularzu konsultacyjnym w formie:

- pisemnej na adres:

Starostwo Powiatowe w Ełku

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

ul. Piłsudskiego 4

19-300 Ełk;

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

w terminie do 30 czerwca 2021 r. do godz. 15:30.

Uwagi i wnioski można wnosić również ustnie do protokołu w pokoju nr 375 Starostwa Powiatowego w Ełku w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu w Ełku.

Wydziałem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag i wniosków jest: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19 -300 Ełk, pok. 375 (II piętro) tel. 87 615 65 53.

prognoza_pos_ps_1.pdf [998.86 KB]

program_ochrony_srodowiska_dla_powiatu_1.pdf [5.23 MB]

zalacznik_nr_1_cele_kierunki_zadania_1.pdf [154.14 KB]

zalacznik_nr_2_harmonogram_realizacji_zadan_wlasnych_1.pdf [63.87 KB]

zalacznik_nr_3_harmonogram_realizacji_zadan_monitorowanych_1.pdf [160.11 KB]

zalacznik_4_zamierzenia_inwestycyjne_pow_elk_1.pdf [175.78 KB]

zal_nr_5_wykaz_jezior.pdf [44.13 KB]

formularz_konsultacyjny1.doc [35.5 KB]