Prezydent Miasta Ełku
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości
iż w siedzibie tut. Urzędu przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 4 w dniach 19.07.2021 r. - 30.08.2021 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I piętro) wykaz nieruchomości oznaczonej w obrębie 1 - Ełk 1 miasta Ełku jako działka nr 310/26, przeznaczonej do zamiany pomiędzy Gminą Miasto Ełk a właścicielami nieruchomości oznaczonej w obrębie 1 – Ełk 1 miasta Ełku nr 310/19, w sposób opisany w wykazie.
Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Ełku pok. 234, tel. 87 7326232, 87 7326119, 87 7326236.
 
 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Mirosław Hołubowicz