Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

 (link otworzy duże zdjęcie)

Starosta Ełcki, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że w dniach od dnia 11 października 2021 r. do 02 listopada 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ełku  przy  ul. Piłsudskiego 5, wywieszony będzie  wykaz obejmujący nieruchomość zabudowaną  położoną na terenie obrębu  1 m. Ełk,  przy ul. Piłsudskiego 1,  oznaczoną  w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 227/5 o pow. 0,1877 ha, opisana  w księdze  wieczystej  nr OL1E/00013858/5 przeznaczoną do  użyczenia w ramach kolejnej umowy, na okres nie przekraczający 3 lat, na cele związane ze sprawowaniem opieki zdrowotnej.  

 

                                                                                                                                       WICESTAROSTA  EŁCKI

                                                                  Robert Dawidowski

 

 

 

wykaz użyczenie [14.95 KB]