Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

Rynek walutowy Forex i jego cechy szczególne

Uczestnicy rynku walutowego na rynku forex

Rynek walutowy może być międzynarodowy lub krajowy. Krajowy działa w obrębie jednego państwa. Międzynarodowy obejmuje rynki walutowe wszystkich krajów świata. Rynki walutowe można podzielić na rynki giełdowe i pozagiełdowe.

Rynek walutowy typu "exchange-traded" jest rynkiem zorganizowanym, na którym obrót odbywa się za pośrednictwem giełdy, która ustala zasady obrotu i zapewnia wszystkie warunki obrotu zgodnie z tymi zasadami.

Na pozagiełdowym (OTC) rynku walutowym, sprzedaż i kupno są dokonywane bez odniesienia do konkretnego systemu handlowego. Zwykle jest on organizowany przez specjalne firmy, które świadczą usługi kupna i sprzedaży walut. Handel walutami odbywa się obecnie głównie za pośrednictwem Internetu. Pozagiełdowy rynek walutowy charakteryzuje się znacznie większym wolumenem obrotu niż rynek giełdowy. Globalny pozagiełdowy rynek Forex jest uważany za najbardziej płynny rynek na świecie. Działa on 24 godziny na dobę we wszystkich centrach finansowych na świecie.

Forex (Foreign Exchange Market- https://www.idm.com.pl/pl/informacje-o-izbie-2/centrum-prasowe/stanowiska-idm/501-uwagi-idm-do-dokumentu-wytyczne-dotyczace-swiadczenia-uslug-maklerskich-na-rynku-otc-instrumentow-pochodnych) to globalny rynek międzynarodowy, na którym waluty służą jako towary. Jego cechą charakterystyczną jest kształtowanie się cen na podstawie porozumienia między uczestnikami, które zależy jedynie od podaży i popytu na daną walutę.

Rynek walutowy Forex rozpoczął swoją działalność w 1971 roku i jest obecnie największym i najbardziej płynnym rynkiem finansowym. Dzienny obrót transakcji na nim wynosi około 4 biliony dolarów. Rynek forex jest dostępny zarówno dla inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych na całym świecie.

Do głównych uczestników rynku forex należą:

  1. banki centralne i banki komercyjne;
  2. fundusze inwestycyjne oraz firmy prowadzące wymianę handlową z partnerami zagranicznymi;
  3. giełdy walutowe, firmy brokerskie i handlowe;
  4. osoby fizyczne czyli traderzy.

Czas trwania sesji giełdowej

Forex to system, który łączy rynki walutowe różnych krajów. A ponieważ wszystkie one znajdują się w różnych strefach czasowych, rynek walutowy Forex działa przez całą dobę w ciągu tygodnia roboczego.

Tydzień na rynku walutowym Forex zaczyna się o północy z niedzieli na poniedziałek i kończy o północy z piątku na sobotę. Uczestnicy rynku handlują w różny sposób w zależności od ich lokalizacji i strefy czasowej. Istnieje kilka różnych sesji giełdowych.

Największy wolumen operacji handlowych na rynku walutowym Forex występuje podczas sesji europejskiej. Najbardziej agresywne pod względem zmienności kursów są sesje amerykańskie i azjatyckie. A sesja na Pacyfiku jest uważana za najspokojniejszą.