(link otworzy duże zdjęcie)

Zgodnie z art. 35 ust.9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz w myśl art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), Starosta Ełcki podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek spółki SH 22 Sp. z o.o. z siedzibą: 30-503 Kraków, ul. Krasickiego 36A, została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej „Stare Juchy” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Stare Juchy, działka nr ewid. 57.

W związku z powyższym zainteresowani mogą w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią ww. decyzji o pozwoleniu na budowę oraz z dokumentacją sprawy, w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, pokój nr 367 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym). Zgodnie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w urzędzie, stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.