W środę 27 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, odbędzie się XIII zwyczajna sesja Rady Miasta Ełku.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku za okres między sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2019-2030.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2019 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych oraz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

10.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku.

11.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasta Ełku.

12.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

13.  Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie  nadania nazwy rondu.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

17.  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty opłaty skarbowej za pomocą innego instrumentu płatniczego.

19.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.

20.  Prezentacja projektu budżetu miasta Ełku na 2020 rok.

21.  Interpelacje i zapytania radnych.

22.  Oświadczenia i wolne wnioski.

23.  Zakończenie obrad.

Sesję Rady Miasta Ełku kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku.