Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

Zakończyła się budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła z drogą krajową nr 16/65 do granic miasta Ełku. Pojawiła się nawierzchnia asfaltowa, ciąg pieszo-rowerowy oraz nowe oświetlenie.

Ulica przed rozpoczęciem robót posiadała nawierzchnię gruntową i była całkowicie nieurządzona. Brak było utwardzonych nawierzchni jezdni, utwardzonych ciągów pieszych oraz zjazdów. Nie było też oświetlenia ulicznego i odwodnienia.

Zakres prac obejmował m.in. budowę nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (1,39 km) oraz ciągu pieszo-rowerowego. Przebudowano również przepusty pod koroną drogi wraz z elementami odwodnienia drogi. Na całym odcinku drogi zaprojektowano oświetlenie uliczne w technologii LED oraz kanalizację teletechniczną - 46 słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED. W ramach inwestycji zaplanowano również jesienne nasadzenia 50 lip drobnolistnych.

Prace zostały dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 w kwocie ponad 2,7 mln zł.