Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

 (link otworzy duże zdjęcie)

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) zapraszam naXXX Sesję Rady Powiatu Ełckiego VI kadencji,która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 30 września 2021 r. (czwartek) o godz. 1300

 Proponuję następujący porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Zmiany w porządku obrad.

4. Informacja Prezydenta Miasta Ełku z realizacji powierzonego zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ełckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za I półrocze 2021 r.

7. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały nr XXXIV.341.2013 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Ełckiego, których właścicielem jest Powiat Ełcki oraz  określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

b) ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ełckiego, położonej w obrębie 0001 Ełk 1 miasta Ełk,

c) uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Ełckiego na lata 2021-2025 z  perspektywą do 2029 r.”,

d) przekazania dotacji celowej Gminie Miasto Ełk na wzbogacenie księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku, 

e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2021-2028,

f) zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2021 r.,

g) przyjęcia założeń i priorytetów do budżetu Powiatu Ełckiego na 2022 r.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Informacja Przewodniczącego oraz przyjęcie stanowisk w sprawach bieżących.

11. Zakończenie sesji.