Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zarząd Powiatu Ełckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie ełckim.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, której zadaniem będzie prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie ełckim.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4 (pok. 127, parter), lub przesłać pocztą na ww. adres do 6 grudnia br.

Więcej szczegółów znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce niedopłatna pomoc prawna 2022.