(link otworzy duże zdjęcie)

W dniach od 04 lutego do 11 marca 2020 roku na terenie powiatu ełckiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa zgodnie z „Wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej w 2020 roku”.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. podlegają:

1. mężczyźni urodzeni w 2001 r.;

2. mężczyźni urodzeni w latach 1996 - 2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 1999 - 2000, które:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4. kobiety urodzone w latach 1996 - 2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 944).

5.osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

1. Powiatowa Komisja Lekarska swoim zasięgiem obejmuje osoby podlegające kwalifikacji z terenu miasta Ełk oraz gmin: Ełk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy.

2. Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku, ul. 11 Listopada 24 (I piętro), tel. 602 300 492.

U W A G A !

Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej OBOWIĄZKOWO należy ze sobą zabrać:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • prawo jazdy /w przypadku posiadania/
  • posiadaną dokumentację medyczną /w przypadku jej posiadania/ ─ w celu przedstawienia powiatowej komisji lekarskiej,
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy (do książeczki wojskowej),
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terenie informują także rozplakatowane obwieszczenia.