(link otworzy duże zdjęcie)

Zgodnie z art. 11f ust.3 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r, poz. 1474 t.j.),  Starosta Ełcki podaje  do  publicznej  wiadomości,  że na wniosek Prezydenta Miasta Ełk, w dniu 2020.02.10 została wydania decyzja Nr 67/2020 (znak B.6740.30.235.2019) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogowej pn:

„Budowa drogi gminnej dojazdowej – ul. Kolonia na os. Konieczki w Ełku z chodnikami, miejscami postojowymi, zjazdami wraz z budową oświetlenia ulicznego, odwodnienia ulicy oraz budową wodociągu.

Lokalizacja inwestycji:

- Działki stanowiące pas drogowy drogi gminnej: 1200/1, 1200/2, 1244/22, 1245/1

- Działki przewidziane do podziału i zatwierdzenia decyzją ZRID: 1241, 1244/15, 1244/16

- jednostka ewidencyjna 280501_1 Miasto Ełk, obręb 2 – Ełk 2.”

Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Ełckiego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Zgodnie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w urzędzie, stronie internetowej urzędu oraz w prasie lokalnej.