Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

 (link otworzy duże zdjęcie)

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zapraszam na XXV Sesję Rady Powiatu Ełckiego VI kadencji, która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 21 kwietnia 2021 r. (środa) o godz. 1300

Proponuję następujący porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.Zmiany w porządku obrad.

4. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie.

5. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Ełckiego za rok 2020.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2021-2028,

b) zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2021 r.

8. Wnioski i oświadczenia radnych.

9. Informacja Przewodniczącego oraz przyjęcie stanowisk w sprawach bieżących.

10. Zakończenie sesji.

                                                

Zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2020.1842 ze zm.) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać sesje, posiedzenia, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

Szanowni państwo. Sesje Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisje i utrwalone sesje dostępne pod adresem https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/656/rada-powiatu-elckiego.htm. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziecie Państwo na tablicy ogłoszeń oraz w BIP https://bip.powiat.elk.pl.