(link otworzy duże zdjęcie)

 

OBWIESZCZENIE

 o wydaniu decyzji administracyjnej

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 234)  zawiadamiam, że została wydana decyzja w postępowaniu administracyjnym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Borzymy, gm. Kalinowo, powiat ełcki, województwo warmińsko – mazurskie składającej się z działki oznaczonej nr 46/1.

Celem postępowania było wydanie decyzji administracyjnej w oparciu o art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia wnioskodawcy na realizację na części nieruchomości inwestycji polegającej na podwieszeniu kabla światłowodowego o długości 19,60 m na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej nN oraz budowie kanalizacji kablowej o długości 1,4 m z zaciągniętym do niej kablem światłowodowym. Inwestycja zlokalizowana będzie w pasie technologicznym o szerokości 3 m, co stanowi łączną powierzchnię 53 m2 części nieruchomości.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się  z wydaną decyzją w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ełku  przy ul. Piłsudskiego 5  w godz. 830 - 1430   oraz w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Wydana decyzja kończy postępowanie administracyjne w I instancji w przedmiotowej sprawie. Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, za pośrednictwem Starosty Ełckiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Jednocześnie informuję, że w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez:

1. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5 – od dnia 07.06.2021 r.

2. publikację na stronach internetowych: bip.powiat.elk.pl i https://powiat.elk.pl/ od dnia 07.06.2021 r.

3. wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Przykopka.

 

POUCZENIE

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1, bądź gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (art. 37 § 1 k.p.a). Ponaglenie wnosi się do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Ełckiego.