Logo powiatu ełckiego (link otworzy duże zdjęcie)

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) – dalej kpa, na podstawie art. 115 ust. 3 w związku z art. 124a oraz art. 124 ust. 1-2 i 4-7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) – dalej ugn, Starosta Ełcki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że na wniosek z dnia 05.08.2021 r. (data wpływu 09.08.2021 r.) PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20- 340 Lublin, reprezentowanej na podstawie pełnomocnictwa nr 1296/OB/RI/2020 z dnia 19.06.2020 r. przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Rencławowicza wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie:

1)  ograniczenia w drodze decyzji administracyjnej sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej, jako działka nr 33, położonej w obrębie Barany, gm. Ełk, powiat ełcki, województwo warmińsko – mazurskie, poprzez udzielenie zezwolenia wnioskodawcy na przeprowadzenie inwestycji pn. „Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Ełk 1- Ełk 2- Olecko” polegającej na demontażu istniejących przewodów fazowych i odgromowych oraz przeciągnięciu nowych przewodów odgromowych skojarzonych ze światłowodem wraz z osprzętem. Pas ograniczonego korzystania wynosić będzie powierzchnię 1317 m2 o szerokości 10 m oraz długość osi dwutorowej napowietrznej linii energetycznej wynosi 132 m.

2) niezwłocznego zajęcia nieruchomości z rygorem natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 124 ust. 1a ugn

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa zawiadamiam również, że zebrany został materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym, w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ełku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 pok. 12 w godz. 800 – 1500 w terminie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia, strony postępowania mają prawo do zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie, zgłaszania żądań oraz dostarczyć inne dokumenty, które strona uzna za konieczne dla ochrony swoich praw w toczącym się postępowaniu

Po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia wydana zostanie decyzja administracyjna. Nie skorzystanie z w/w prawa we wskazanym terminie, nie wstrzymuje wydania decyzji kończących postępowanie administracyjne w I instancji w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 41 kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadamiać organ administracji o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

1. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5 – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

2. publikację na stronie internetowej i bip.powiat.elk.pl.

 

Z upoważnienia starosty ełckiego podpisała Aneta Łałak, Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Geodeta Powiatowy.

 

W załączeniu treść obwieszczenia z podpisem.

obwieszczenie o wszczęciu postępowania i zebranym materiale [36 KB]